Mitti - whitelotus
Loading Mitti into copper distillation degs

Loading Mitti into copper distillation degs