Mitti - whitelotus
Kiln for baking Mitti

Kiln for baking Mitti