Maharashtra, October 2002 - whitelotus
basil bush

basil bush

basilbush