Lotus - whitelotus
Child with White Lotus Blossom

Child with White Lotus Blossom