Attars - whitelotus
Pouring attar into leather bottles/kuppi for aging

Pouring attar into leather bottles/kuppi for aging

002